Meclis Kararları

2013/14 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİ YÖNETMELİĞİ
İlçemiz Mezarlık  yeri yönetmeliğinin olduğu gibi  kabulüne ;
11.02.2013

2013/13 NOLU KARAR - SÜS BİTKİLERİ HALİ KURULMASI
Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili yönetmelik hazırlanmasına ve bu çalışmaların devamına  ;
11.02.2013

2013/12 NOLU KARAR - MİNİBÜS GÜZERGAHI
Altınova ilçesi, şehir içi hattı minibüs güzergahları düzenlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;
11.02.2013

2013/11 NOLU KARAR - YETKİ
Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek Köyünde bulunan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 84 ve 85 numaralı parsellerin tamamı ile 83 numaralı parselin bir kısmının Altınova Belediye Başkanlığına devri karşılığında Altınova Belediyesi Başkanlığınca bina ve tesislerin, ifraz işlemlerinin Belediyemizce yapılması (birlik tarafında kalan kısma birliğin faaliyetlerini etkileyecek bina/tesis yapılmaması, vb.) konusunda protokol düzenlenmesi hakkında Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ;
11.02.2013

2013/10 NOLU KARAR - YETKİ
18 Kasım 2008 tarihli, 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” gereğince belediyemiz sınırları içerisinde asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Altınova Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında sözleşme yapılmasına ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ;
11.02.2013

2013/09 NOLU KARAR - ARAÇ PARKI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Eski Bursa Yolu’nda trafik ışıklarından bankamatiklere kadar olan mesafede yolun taksi durağının bulunduğu tarafına, yine yolun sola doğru dönüşte devamı olan 19 Mayıs Caddesinde halı sahanın bulunduğu tarafa tek yönlü araç parkına müsaade edilmesine  ve Vakıfbank İlköğretim Okulunun caddeye bakan kısmına 3 adet duba konulmasına  ;
14.01.2013

2013/08 NOLU KARAR - ŞEHİR İÇİ HATTI MİNİBÜS GÜZERGAHI
Yalova İli, Altınova İlçesi, şehir içi hattı minibüs güzergahının gözden geçirilerek revize edilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamın, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
14.01.2013

2013/07 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Belediye Encümeni’nin 31.10.2012 tarih ve 79 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.madddesine istinaden arsa düzenlemesi(şuyulandırma) yapılan daha henüz tescil aşamasındaki parselasyon planına göre ilgili parseller arasından geçen yolların 12 m’den 6 m’ye düşürülmesi talebinin reddine ;
14.01.2013

2013/06 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemizde Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili konu hakkında Komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
14.01.2013

2013/05 NOLU KARAR - PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Pazar yeri Yönetmeliği’nin kabulüne ;
14.01.2013

2013/04 NOLU KARAR - BELEDİYEMİZE HİBE EDİLECEK OLAN ŞİRKET HİSSE DEVRİ
Albel Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik, Taşımacılık, Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şirket hisselerinin bedelsiz devri ile ilgili olarak herhangi bir ön şart öngörülmediğinden,  Bu konu ile ilgili olarak 5393 Sayılı Kanunun “ Belediye Başkanı görev ve yetkileri başlıklı “ 38. Maddesinin “ I “ bendi gereğince Belediye Başkanınca kabul edilmesi yeterli olacağından konu ile ilgili işlemlerin yapılmasına ve Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’ın yetkili kılınmasına ;
08.01.2013

2013/03 NOLU KARAR - OTOBÜS ALINMASI
Belediyemiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden  MAN Marka Otobüs’ün satın alınmasına ;
08.01.2013

2013/02 NOLU KARAR - 2013 YILI MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2013 Yılı Temmuz ayı olarak belirlenmesine;
08.01.2013

2013/01 NOLU KARAR - 2013 YILI MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis toplantılarının 2013 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  yapılmasına;
08.01.2013

2012/132 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkiindeki  taşınmazın sosyal tesis ve kültürel faaliyet alanı olarak değiştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereği kat yüksekliklerinin 3,5 m olacak şekilde imar planının değiştirilmesi ile ilgili Kocaeli Bölge Koruma Kurulundan görüş sorulmasına ;
06.12.2012

2012/131 NOLU KARAR - PROTOKOL YAPILMASI
Belediyemiz ile Yeşil Körfez Su Birliği arasında protokol yapılmasına, kabulüne ve Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a imza yetkisinin verilmesine ;
06.12.2012

2012/130 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Belediyemiz Servis Yönetmeliğinin 8. Maddesi d fıkrasında ( 06.02.2008 Tarih ve 2008/12 Sayılı Meclis Kararı ) belirtilen “ Altınova İlçe sınırları içerisinde en az 3 yıl ikamet etmelidir.” İbaresindeki en az kısmının “ son 3 yıl “ olarak değiştirilmesine ve kabulüne ;
06.12.2012

2012/129 NOLU KARAR -YOLCU TAŞIMA ÜCRETİ
Yolcu taşıma ücretlerinde Tokmak-Topçular iskelesi arası öğrenci 0,50.- KRŞ indi-bindi olarak belirlenmesine ;
06.12.2012

2012/128 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemiz, Ova mevkii ile Cumhuriyet Mahallesi arasından geçen Köyaltı Caddesi (Ova Mevkii 37.Sokak) iki ayrı imar planının çakıştığı hatta yer almaktadır. Bu nedenle imar hatlarında uyumsuzluklar oluşmuştur. Bunların giderilmesine yönelik olarak 1/1000 ölçekli hazırlanan plan tadilatının kabulüne ;
06.12.2012

2012/127 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazın ortasından geçen imar yolunun geçtiği güzergahın devamında bağlayıcı başka yol olmaması ve tarım arazisi olarak kullanılan parseli iki kısma ayırması nedeniyle imar yolunun kaldırılmasına ;
06.12.2012

2012/126 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Meclis Komisyonundaki konuların devamına tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
06.12.2012

2012/125 NOLU KARAR - 2013 YILINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin 2013 Yılında da çalıştırılmasına   ;
06.12.2012

2012/124 NOLU KARAR - 2013 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ
Belediyemize ait 2013 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin kabulüne ;
06.12.2012

2012/123 NOLU KARAR - İMAR PLANI TADİLATI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik mevkiide ki taşınmazın Sosyal Tesis ve Kültürel faaliyet alanı olarak değiştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereği kat yüksekliklerinin 3.5 m olacak şekilde imar planının değiştirilmesine ve kabulüne ;
23.11.2013

2012/122 NOLU KARAR - ÖĞRENCİ YOLCU ÜCRETİ
2012-2013 Eğitim Yıllarında Altınova Belediye Otobüsü Tokmak Köyü-Yalova istikameti öğrenci ücretlerinin 1.50 TL’den 1.00.- TL olmasına ve kabulüne ;
23.11.2012

2012/121 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesindeki taşınmazın bulunduğu bölgede Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 2012/86 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkartılan helikopter pisti yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan 30 günlük askı müddeti 05.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimi saat:17:00’de dolduğundan ve herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabulüne   ;
23.11.2012

2012/120 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi sahil kesiminde 1/5000 ölçekli Nazım  İmar planı revizyonu ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/119 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi sahil kesiminde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı revizyonu ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/118 NOLU KARAR - 2013 YILI GELİR TARİFELERİ
2013 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;
23.11.2012

2012/117 NOLU KARAR - 2013 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2013 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ayrılan ödeneğin kabulüne ;
23.11.2012

2012/116 NOLU KARAR -2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
2013 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne  ;
23.11.2012

2012/115 NOLU KARAR - 2013 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ
2013 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ;
23.11.2012

2012/114 NOLU KARAR - 2013 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ
2013 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine,
23.11.2012

2012/113 NOLU KARAR - 2013 YILI GİDER BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
2013 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne;
23.11.2012

2012/112 NOLU KARAR - 2013 YILI GELİR BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ
2013 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne; 
23.11.2012