Meclis Kararları

2013/26 NOLU KARAR - KAT İZNİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik mevkii, Cumhuriyet Mahallesindeki parseldeki taşınmaz üzerinde kat izni talebi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yoğunluk artışı sağlandıktan sonra gerçekleştirilmesine;
08.04.2013

2013/25 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Gebze-Orhangazi-İzmir               ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinde km:8+752’de projelendirilen altgeçidin km:8+757’ye kaydırılması ile ilgili imar tadilat amaçlı planın yapılmasına ve kabulüne;
08.04.2013

2013/24 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Gebze-Orhangazi-İzmir                ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinde Km:9+384’te planlanmış alt geçidin yerinin Km:9+270’e kaydırılması ile ilgili imar tadilat amaçlı planın yapılmasına ve kabulüne ;
08.04.2013

2013/23 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Gebze-Orhangazi-İzmir            ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinin imar planına işlenerek onaylanmasına;
08.04.2013

2013/22 NOLU KARAR - İMAR KOMİSYONUNDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesinin devamına ;
08.04.2013

2013/21 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz tarafından yapılan işlerle ilgili olarak 5393 sayılı Belediyeler  Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan yıllık faaliyet raporunun kabulüne ;
08.04.2013

2013/20 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu kabulüne,
08.04.2013

2013/19 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemize ait yapılan komisyon seçimlerinin kabulüne ;
08.04.2013

2013/18 NOLU KARAR - İMAR PLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Adige Cumhuriyeti Tahtamukay Eyaleti Enem İlçe Belediyesi ile Altınova Belediyesinin kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ;
08.04.2013

2013/17 NOLU KARAR - ÇÖP TOPLAMA ARACI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şartlı Nakdi Yardımıyla Devlet Malzeme Ofisinde temin edilen 77 EL 689 Plakalı Çöp Toplama Aracının Kamu Hizmetlerine tahsis edilmesine ;
05.03.2013

2013/16 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili yönetmelik hazırlanmasına ve bu çalışmaların devamına;
05.03.2013

2013/15 NOLU KARAR - TAKSİ DURAKLARI YÖNETMELİĞİ
İlçemizdeki taksi durakları ve taksilerin bekleme yerlerine ilişkin yeni düzenlemelerin ve yönetmeliğin olduğu gibi kabulüne ;
11.02.2013

2013/14 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİ YÖNETMELİĞİ
İlçemiz Mezarlık  yeri yönetmeliğinin olduğu gibi  kabulüne ;
11.02.2013

2013/13 NOLU KARAR - SÜS BİTKİLERİ HALİ KURULMASI
Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili yönetmelik hazırlanmasına ve bu çalışmaların devamına  ;
11.02.2013

2013/12 NOLU KARAR - MİNİBÜS GÜZERGAHI
Altınova ilçesi, şehir içi hattı minibüs güzergahları düzenlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;
11.02.2013

2013/11 NOLU KARAR - YETKİ
Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek Köyünde bulunan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 84 ve 85 numaralı parsellerin tamamı ile 83 numaralı parselin bir kısmının Altınova Belediye Başkanlığına devri karşılığında Altınova Belediyesi Başkanlığınca bina ve tesislerin, ifraz işlemlerinin Belediyemizce yapılması (birlik tarafında kalan kısma birliğin faaliyetlerini etkileyecek bina/tesis yapılmaması, vb.) konusunda protokol düzenlenmesi hakkında Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ;
11.02.2013

2013/10 NOLU KARAR - YETKİ
18 Kasım 2008 tarihli, 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” gereğince belediyemiz sınırları içerisinde asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Altınova Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında sözleşme yapılmasına ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ;
11.02.2013

2013/09 NOLU KARAR - ARAÇ PARKI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Eski Bursa Yolu’nda trafik ışıklarından bankamatiklere kadar olan mesafede yolun taksi durağının bulunduğu tarafına, yine yolun sola doğru dönüşte devamı olan 19 Mayıs Caddesinde halı sahanın bulunduğu tarafa tek yönlü araç parkına müsaade edilmesine  ve Vakıfbank İlköğretim Okulunun caddeye bakan kısmına 3 adet duba konulmasına  ;
14.01.2013

2013/08 NOLU KARAR - ŞEHİR İÇİ HATTI MİNİBÜS GÜZERGAHI
Yalova İli, Altınova İlçesi, şehir içi hattı minibüs güzergahının gözden geçirilerek revize edilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamın, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
14.01.2013

2013/07 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Belediye Encümeni’nin 31.10.2012 tarih ve 79 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.madddesine istinaden arsa düzenlemesi(şuyulandırma) yapılan daha henüz tescil aşamasındaki parselasyon planına göre ilgili parseller arasından geçen yolların 12 m’den 6 m’ye düşürülmesi talebinin reddine ;
14.01.2013

2013/06 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemizde Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili konu hakkında Komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
14.01.2013

2013/05 NOLU KARAR - PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Pazar yeri Yönetmeliği’nin kabulüne ;
14.01.2013

2013/04 NOLU KARAR - BELEDİYEMİZE HİBE EDİLECEK OLAN ŞİRKET HİSSE DEVRİ
Albel Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik, Taşımacılık, Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şirket hisselerinin bedelsiz devri ile ilgili olarak herhangi bir ön şart öngörülmediğinden,  Bu konu ile ilgili olarak 5393 Sayılı Kanunun “ Belediye Başkanı görev ve yetkileri başlıklı “ 38. Maddesinin “ I “ bendi gereğince Belediye Başkanınca kabul edilmesi yeterli olacağından konu ile ilgili işlemlerin yapılmasına ve Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’ın yetkili kılınmasına ;
08.01.2013

2013/03 NOLU KARAR - OTOBÜS ALINMASI
Belediyemiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden  MAN Marka Otobüs’ün satın alınmasına ;
08.01.2013

2013/02 NOLU KARAR - 2013 YILI MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2013 Yılı Temmuz ayı olarak belirlenmesine;
08.01.2013

2013/01 NOLU KARAR - 2013 YILI MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis toplantılarının 2013 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  yapılmasına;
08.01.2013

2012/132 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkiindeki  taşınmazın sosyal tesis ve kültürel faaliyet alanı olarak değiştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereği kat yüksekliklerinin 3,5 m olacak şekilde imar planının değiştirilmesi ile ilgili Kocaeli Bölge Koruma Kurulundan görüş sorulmasına ;
06.12.2012

2012/131 NOLU KARAR - PROTOKOL YAPILMASI
Belediyemiz ile Yeşil Körfez Su Birliği arasında protokol yapılmasına, kabulüne ve Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a imza yetkisinin verilmesine ;
06.12.2012

2012/130 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Belediyemiz Servis Yönetmeliğinin 8. Maddesi d fıkrasında ( 06.02.2008 Tarih ve 2008/12 Sayılı Meclis Kararı ) belirtilen “ Altınova İlçe sınırları içerisinde en az 3 yıl ikamet etmelidir.” İbaresindeki en az kısmının “ son 3 yıl “ olarak değiştirilmesine ve kabulüne ;
06.12.2012

2012/129 NOLU KARAR -YOLCU TAŞIMA ÜCRETİ
Yolcu taşıma ücretlerinde Tokmak-Topçular iskelesi arası öğrenci 0,50.- KRŞ indi-bindi olarak belirlenmesine ;
06.12.2012

2012/128 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemiz, Ova mevkii ile Cumhuriyet Mahallesi arasından geçen Köyaltı Caddesi (Ova Mevkii 37.Sokak) iki ayrı imar planının çakıştığı hatta yer almaktadır. Bu nedenle imar hatlarında uyumsuzluklar oluşmuştur. Bunların giderilmesine yönelik olarak 1/1000 ölçekli hazırlanan plan tadilatının kabulüne ;
06.12.2012

2012/127 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazın ortasından geçen imar yolunun geçtiği güzergahın devamında bağlayıcı başka yol olmaması ve tarım arazisi olarak kullanılan parseli iki kısma ayırması nedeniyle imar yolunun kaldırılmasına ;
06.12.2012

2012/126 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Meclis Komisyonundaki konuların devamına tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
06.12.2012

2012/125 NOLU KARAR - 2013 YILINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin 2013 Yılında da çalıştırılmasına   ;
06.12.2012

2012/124 NOLU KARAR - 2013 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ
Belediyemize ait 2013 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin kabulüne ;
06.12.2012