Meclis Kararları

2013/58 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ) tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova-Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu alanı imar planında değişiklik yapılmasını sağlamak üzere  Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/18 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “ İlave ve Değişiklik  imar planları” nın kabulüne ;
10.06.2013

2013/57 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye sınırları içerisindeki imar planlarının üzerinde revizyon yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun hale getirilerek imar planı değişikliği yapılmasının önümüzdeki Meclis Toplantılarında ele alınmasına;
10.06.2013

2013/56 NOLU KARAR - ANONS
Belediye hizmetleri dışında yapılacak olan anonsların, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 sefer yapılmasına;
10.06.2013

2013/55 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra meclis gündemine alınmasına;
10.06.2013

2013/54 NOLU KARAR - HİSSE SATIŞI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan ve şuyulandırma sonucu oluşan 250 m2 ye kadar Belediye hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden aşağıda belirtilen ada ve parseller ile aynı listedeki Hürriyet Mahallesindeki parseldeki Belediye hissesinin diğer  hissedarlar veya 3. kişilere o gün geçerli olan emlak vergisine esas rayiç bedelleri üzerinden satışının yapılmasına;
10.06.2013

2013/53 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gebze – Orhangazi – İzmir ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) OTOYOL’un  Altınova geçidinde yapılan alt geçidin kaydırılması ile ilgili Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih  ve 24 sayılı kararı ile imar plan tadilatına yapılan itirazların olduğu gibi kabulüne ;
10.06.2013

2013/53 NOLU KARAR - PARK İSMİNİN BELİRLENMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlikaltı mevkiinde Pendik Belediyesi tarafından Belediyemize hibe amacıyla yapılacak olan park yeri adının PENDİK PARKI olarak belirlenmesine ve kabulüne ;
17.05.2013

2013/51 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Pendik Belediyesi ile Altınova Belediyesinin kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına;
17.05.2013

2013/50 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ) tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova-Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu alanı imar planında değişiklik yapılmasına; 
17.05.2013

2013/49 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde boş bulunan Mimar  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2013 yılında ihtiyacımız olan Mimar ihtiyacını karşılamak üzere Mimar’ın sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına;
09.05.2013

2013/48 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İzmit-Yalova Devlet Karayolu boyunca imar planında gözüken 10.00 m’lik imar yolunun yapılan ölçüm sonucunda 7.00 m olması nedeniyle mevcut duruma göre imar planı değişikliği yapılmasına     ;
09.05.2013

2013/47 NOLU KARAR - HİZMET ARACI ALIMI
Belediyemizde kullanılmak üzere gerekli olan binek oto hizmet aracının alınmasına   ;
09.05.2013

2013/46 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hersek yolu üzerinde bulunan  parselin büyük kısmı yolda kaldığından dolayı parselin bulunduğu ada üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun  18. Maddesine göre uygulama  yapılmasına ;
09.05.2013

2013/45 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yapılan 8 nolu düzenleme bölgesinde ki parselin m2’sinin küçük kalması nedeniyle yine aynı kişiye ait parselle düzenleme yapılarak büyütülmesi amacıyla ada bazında 3194 Sayılı İmar Kanununun  18. Maddesine göre uygulama  yapılmasına  ;
09.05.2013

2013/44 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu  bölgede ayrık nizamdan bitişik nizama çevirme talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak tadilattan sonra değerlendirilmesine  ;
09.05.2013

2013/43 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu  bölgede ayrık nizamdan bitişik nizama çevirme talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak tadilattan sonra değerlendirilmesine  ;
09.05.2013

2013/42 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu  bölgede ayrık nizamdan bitişik nizama çevirme talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak tadilattan sonra değerlendirilmesine  ;
09.05.2013

2013/41 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan 18. Madde uygulaması sonucunda 2 kısma bölünen arsanın arasından geçen 12.00 m’lik yolun 7.00 m’ye düşürülmesi talebinin 25.11.2010 tarih ve 124 sayılı Belediye Meclis kararı ile yapılarak kesinleşen ve  bu bölgede yapılan 18. Madde uygulaması nedeniyle plan üzerinde tadilat yapılamayacağından, reddine  ;
09.05.2013

2013/40 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
İlçemiz, Çavuşçiftliği Köyünde bulunan taşınmazın bulunduğu bölgedeki park alanının kaldırılarak imar sahasına dahil edilmesi talebinin bu bölgede yapılacak 18. Madde uygulaması sonucunda çözümlenmesine  ;
09.05.2013

2013/39 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
İlçemiz, Çavuşçiftliği Köyünde bulunan taşınmazın üzerine çekme mesafelerinden sonra inşaat yapabilme hakkı kısıtlı kaldığından dolayı bu bölgede 18. Madde uygulaması yapılmasına ;
09.05.2013

2013/38 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
İlçemiz, Hürriyet Mahallesinde bulunan parselin imar planında sanayi alanındaki taşınmazın ticaret alanına çevrilmesi talebinin reddine ;
09.05.2013

2013/37 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesinde yer alan “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele “ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde düzeltmeler yapılması ile ilgili Dereağzının Islah projesine uygun olarak incelenmesine, A21 nolu parselle planda A harfi ile gösterilen bölgenin yükleme boşaltma iskelesi ve depolama alanı olarak planlara işlenerek bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
09.05.2013

2013/36 NOLU KARAR - KAMU YARARI
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında Kentsel çalışma alanında kalan ova mevkii, Hersek tapulama alanında kalan parsellerin bulunduğu alanlara ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılabilmesi için gerekli olan kamu yararı kararının kabulüne ve ilgili idarelere iletilmesine  ;
09.05.2013

2013/35 NOLU KARAR - DEPOLAMA ALANI
Yalova İli, Altınova İlçe sınırlarında eski taş ocağı olarak bulunan ve Ormanlık  alan olarak belirtilen alanda atıkların depolanmasına dair Yönetmeliğine göre III. Sınıf düzenli depolama alanı olarak Belediyemiz tarafından kullanılmasına ;
09.05.2013

2013/34 NOLU KARAR - ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
09.05.2013

2013/33 NOLU KARAR - ÜCRET TARİFESİ
Tanker ile su taşıma ücretinin ton başına 6.50.- TL + KDV olarak belirlenmesine ve kabulüne;
09.05.2013

2013/32 NOLU KARAR - 2012 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2012 Yılı Kesin Hesabı Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
09.05.2013

2013/31 NOLU KARAR - BELEDİYE KURULUŞ ŞENLİKLERİ
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve          6 ncısı düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine  ;
07.05.2013

2013/30 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parsel taşınmazın üzerinde çekme mesafelerinden dolayı inşaat yapabilme  hakkı kısıtlı kaldığından ada bazında 18. Madde uygulaması yapılması talebi hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
08.04.2013

2013/29 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın güney kısmında ayrılan park alanın iptali veya eşdeğer yer verilmesi talebinin reddine ;
08.04.2013

2013/28 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyün deki parsel taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan imar planı revizyonunda park alanında kalması nedeniyle plan tadilatı yapılarak yapı alanına dahil edilmesi talebi hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
08.04.2013

2013/27 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki parselin imar planında Sanayi alanı gözüken taşınmazın ticaret alanına çevirme talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
08.04.2013

2013/26 NOLU KARAR - KAT İZNİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik mevkii, Cumhuriyet Mahallesindeki parseldeki taşınmaz üzerinde kat izni talebi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yoğunluk artışı sağlandıktan sonra gerçekleştirilmesine;
08.04.2013

2013/25 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Gebze-Orhangazi-İzmir               ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinde km:8+752’de projelendirilen altgeçidin km:8+757’ye kaydırılması ile ilgili imar tadilat amaçlı planın yapılmasına ve kabulüne;
08.04.2013

2013/24 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Gebze-Orhangazi-İzmir                ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinde Km:9+384’te planlanmış alt geçidin yerinin Km:9+270’e kaydırılması ile ilgili imar tadilat amaçlı planın yapılmasına ve kabulüne ;
08.04.2013