Meclis Kararları

2013/102 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye Meclis’inin 08.07.2013 tarih ve 2013/82 sayılı kararı ile Cumhuriyet Mahallesi Tuzla Mevkiindeki cami alanı ile ilgili çekme çekme mesafeleri ve Hmax (yapının yüksekliği)’nin serbest bırakılmasına ;
02.10.2013

2013/101 NOLU KARAR - İMAR PLAN REVİZYONU
Yalova İli, Altınova İlçe merkezinde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılmasına;
02.10.2013

2013/100 NOLU KARAR - İMAR PLAN REVİZYONU
Yalova İli, Altınova İlçe merkezinde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu kabul edilerek 1 ay müddetle askıya çıkartılmasına ;
02.10.2013

2013/99 NOLU KARAR - AVCILIK YAPILMASININ YASAKLANMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla mevkiinde Hersek Gölü ve çevresinde avcılığın yasaklanmasına;
03.09.2013

2013/98 NOLU KARAR - TAHSİS
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hersek Gölü kıyısındaki park alanının Bakanlık kararı doğrultusunda 81 İlde 150 park projesi kapsamında 5000 m2’lik kısmının tahsis edilmesine ;
03.09.2013

2013/97 NOLU KARAR - İLAVE KASİSLER
İlçemiz sınırları içerisindeki yollarda konulan kasislere yeni ilaveler yapılmasına ;
03.09.2013

2013/96 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan  parsellerin bitişik nizam olması talebinin imar planı genelinde yoğunluk artışına neden olacağından talebin önümüzdeki Meclis toplantılarında görüşülmesine ;
03.09.2013

2013/95 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova ili, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkii,Ada ve Parselin 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisindeki taşınmazın üzerinde KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’nun 05.06.2013 tarih ve 1048 no’lu kararı ile Belediyemizce uygulama yapılmasında sakınca olmadığı belirtildiğinden mevcut imarı mesken alanı olan yerin “Sosyal Tesis ve Kültürel Faaliyet Alanı” olarak İmar Planı değişikliğinin kabulüne;
03.09.2013

2013/94 NOLU KARAR - İNŞAAT ATIKLARI
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, inşaat atığı ve moloz toplama işleminde 10.06.2013 tarih ve 2013/59 sayılı Belediye Meclis kararında alınan çuval başına ücretin kaldırılmasına ve atıkların çuvallanmak şartı ile ücretsiz  olmasına;
14.08.2013

2013/93 NOLU KARAR - ORMAN PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde yapılan imar planlarında Orman Kadastro tarafından tespitleri yapılarak belirlenen Orman Alanlarının Plan üzerine işlenmesine ;
14.08.2013

2013/92 NOLU KARAR - 18.MADDE
Yalova İli, Altınova İlçesi Belediyemiz mücavir alanındaki Devlet Karayolunun Kuzeyinde   Belediye Meclis’inin 07.08.2013 tarih ve 81 sayılı Kararı ile yapılması planlanan 18. Madde uygulamasına altlık oluşturmasına ;
14.08.2013

2013/91 NOLU KARAR - KADIRGA ŞENLİĞİ
Belediyemiz tarafından Kadırga şenliklerinin yapılmasına ;
14.08.2013

2013/90 NOLU KARAR - ZİYARET
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı  04.10.2013-10.10.2013 tarihleri arasında Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesi’ne  görevli gönderilmelerine  ;
14.08.2013

2013/89 NOLU KARAR - FESTİVAL İÇİN ZİYARET
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı festival için 25.08.2013-31.08.2013 tarihleri arasında Belediyemiz Halk Oyunlarının Bulgaristan’ın Dve Mogılı İlçesine görevli gönderilmelerine ;
14.08.2013

2013/88 NOLU KARAR - FESTİVAL
Belediyemiz tarafından Kardeş Şehrimizi Kültürel ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı festival için 25.08.2013-31.08.2013 tarihleri arasında görevli gönderilmelerine;
14.08.2013

2013/87 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü deki parselin üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği yapılmasına ;
14.08.2013

2013/86 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemiz Hersek Köyünde ki taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan  ilave ve revizyon dolgu imar planının kabulüne  ;
14.08.2013

2013/85 NOLU KARAR - ÜCRET BELİRLENMESİ
Belediyemiz tarafından verilen dolgu izin ücretin belirlenmesine ve Komisyonun oluşturulmasına ;
14.08.2013

2013/84 NOLU KARAR - İTİRAZ DİLEKÇELERİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Karayolu Kuzeyi ve güneyinde OTOYOL projesine uygun hale getirilmesi amacı ile yapılan imar planına itiraz dilekçelerinin olduğu gibi kabulüne ;
14.08.2013

2013/83 NOLU KARAR - ECRİMİSİL
Belediyemiz tarafından ecrimisil’ in  belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ;
14.08.2013

2013/82 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tuzla mevkiinde ki taşınmazın imar durumunda cami alanı olarak gözükmesi nedeniyle çekme mesafelerinin kıble yönüne uygun düzenlenmesi amacıyla yapılan imar planı değişikliğinin kabulüne ;
08.07.2013

2013/81 NOLU KARAR - ARSA DÜZENLEMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu kuzeyinde kalan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre arsa düzenlemesi yapılmasına,
08.07.2013

2013/80 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İlçemiz Tersaneler Bölgesinde Belediyemizce mühürlenen ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği alan üzerinde bulunan ruhsat aşamasındaki veya ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak işlemlerin Mahkeme kararından sonraya bırakılmasına  ;
08.07.2013

2013/79 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Altınova Belediyesi 1/5000 ölçekli Uygulama imar planlarının üzerinde revizyon yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun hale getirilerek yapılan imar planı değişikliğinin olduğu gibi kabulüne,
08.07.2013

2013/78 NOLU KARAR - İŞ MAKİNESİ ALIMINDA İLLER BANKASI KREDİSİ
1 Adet İş Makinesi, aparatları ve 1 adet sahil kum eleme temizleme aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.nden kredi kullanılmasına ;
08.07.2013

2013/77 NOLU KARAR - RAMAZAN YARDIMI
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün, ve kimsesiz ailelere Ramazan ayı boyunca yardımda bulunulmasına,
08.07.2013

2013/76 NOLU KARAR - SU SAYAÇLARI
Kartlı su sayaçlarının  abonelere satılmasına ;
08.07.2013

2013/75 NOLU KARAR - HARFİYAT BERTARAF BEDELİ
Hafriyat bertaraf bedeli olarak Yalova İli içerisinden  hafriyat döküm bedeli olarak 0,50.- KRŞ, İl dışından gelen hafriyat döküm bedeli olarak 5,00.- TL belirlenmesine ve kabulüne;
08.07.2013

2013/74 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra meclis gündemine alınmasına ;
08.07.2013

2013/73 NOLU KARAR - İNŞAAT ATIKLARI
İnşaat atıklarının ücretlendirilmesi ile ilgili 10.06.2013 tarih ve 2013/59 sayılı Meclis kararında sehven 41/4 maddesi yazılacağına 41/5 maddesi yazılmış olup, 41/4 maddesi olarak düzeltilmesine ;
08.07.2013

2013/72 NOLU KARAR - MERMER ALINMASINA
Belediyemiz tarafından  kardeş şehrimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesine mermer alınmasına ve gönderilmesine ;
02.07.2013

2013/71 NOLU KARAR - FAHRİ HEMŞERİLİK BERATI
Altınova İlçesi’nde Belediyemizce yapılan Kültürler Buluşmasına sağladığı katkılardan  ve Belediyemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Türkiye Avrupa Birliği ve Başmüzakerecisi Egemen BAĞIŞ’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( r ) bendi uyarınca Altınova Belediye Meclisinin 02.07.2013 gün ve 71 Sayılı kararıyla FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine ;
02.07.2013

2013/70 NOLU KARAR - ABONELİK ÜCRETİ
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve Belediyemiz tarafından su ve kanalizasyon hizmeti verilen küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, su abonelik ücretinin 600.00.TL, kanalizasyon harcamalarına katılım payı olarak da 600.00.TL alınmasına;
10.06.2013

2013/69 NOLU KARAR - TAKSİTLENDİRME
- Akıllı sayaç kullanımına geçen abonelerin, geçmiş dönemlere ait su borçlarına uygulanan gecikme faizinin kaldırılmasına,
- Gecikme faizi kaldırılan su borçlarının 24 ay eşit taksite bölünmesine,
- Taksit ödemelerinin, abonelerin yükleme sırasında su bedelleri ile birlikte tahsil edilmesine,
- Taksitleri ödenmeyen abonelere su yüklemesi yapılmamasına;
10.06.2013

2013/68 NOLU KARAR - AKILLI SU SAYAÇLARI
Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan yeni binalara ( abonelere ) yeni takılacak akıllı su  sayaçlarının bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, mevcut olan abonelere takılacak akıllı su sayaçlarının 12 ay eşit taksit yapılmasına, taksitlerin yüklenecek su ücreti ile birlikte tahsil edilmesine,  akıllı su sayacı kullanan abonelerin su ücretinden de %20 indirim yapılarak kullandırılmasına;
10.06.2013