Meclis Kararları

2011/05 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçesi, Bursa Caddesi ve Ayazma Caddesi ile Okullar Caddesi ve Sağlık Caddesi arasında kalan Belediye Meclisinin 20.11.2010 Tarih ve 2010/124 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülen şekli ile kabulüne ;
10.01.2011

2011/04 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogılı Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ;
04.01.2011

2011/03 NOLU KARAR - 2011 YILI DENETİM KOMİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Belediyemiz 2011 Yılı Denetim Komisyonunun kabulüne ;
04.01.2011

2011/02 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis toplantılarının 2011 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında yapılmasına ;
04.01.2011

2011/01 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2011 Yılı Temmuz ayı olarak belirlenmesine;
04.01.2011