Meclis Kararları

2011/54 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılık Yönetmeliğindeki değişikliklerin kabulüne.
11.07.2011

2011/53 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazla ilgili imar planı değişikliği talebinin önümüzdeki dönemde yapılacak imar planı çalışmalarında dikkate alınmasına ;
13.06.2011

2011/52 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde taşınmazların bulunduğu bölgede imar planında kıyı kenar çizgisinin içinde kaldığından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tespit edilen kıyı kenar çizgisinin geçerli olması nedeni ile reddine   ;
13.06.2011

2011/51 NOLU KARAR - İÇME SUYU İNŞAATI
İçmesuyu inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılması;
13.06.2011

2011/50 NOLU KARAR - KANALİZASYON YAPIM İŞİ
Kanalizasyon yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılmasına ;
13.06.2011

2011/49 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerinde Akaryakıt İstasyonu olarak imar planı değişikliği yapılmasına ;
13.06.2011

2011/48 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçe mezarlığının yerinin yetersiz kalması nedeni ile ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı imar komisyonunda çalışmaları devam eden mezarlık yerinin genişletilmesi veya yeni yer bulunması için komisyon çalışmalarının devamına  ;
13.06.2011

2011/47 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTISI
Belediye Meclisinin 04.01.2011 Tarih ve 2011/01 kararı ile alınan 2011 Yılı Meclis tatil ayı olan Temmuz ayının işlerin yoğun olması nedeni ile iptal edilmesine, Meclis toplantısının Temmuz ayında yapılmasına ve Meclis toplantı saatinin 16:00 olarak değiştirilmesine;
07.06.2011

2011/46 NOLU KARAR - SİCİL YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Sicil Yönetmeliğinin yasa gereği yürürlükten kaldırılmasına ;
07.06.2011

2011/45 NOLU KARAR - FOLKLOR EKİBİ
Belediyemiz Folklor Ekibinin dış ülkeye gönderilmesine ;
07.06.2011

2011/44 NOLU - GEÇİŞ HAKKI
Yalova ili, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ova mevkiinde Gebze-Orhangazi- İzmir OTOYOL’unun geçtiği güzergahta OTOYOL projesine göre alt yapı menfezinin bulunduğu bölgede 469,475, 476,477 ve 1472 nolu parsellerin üzerinden kanalizasyon şebeke hattı geçirilmesi amacı ile bahsi geçen parsellerden geçiş hakkı alınmasına  ;
09.05.2011

2011/43 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova ili, Altınova İlçesi Belediyemiz mücavir alanındaki Hersek Köyünde bulunan Helenepolis Antik Kentinden dolayı II. Derece Arkeolojik Sit Alanındaki Bölge ile 1. derece Doğal Sit Alanındaki Hersek Lagün Gölü ve çevresindeki parsellerin bulunduğu bölgede yapılan Koruma Amaçlı İmar Planının kabulüne;
09.05.2011

2011/42 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Kanlıtarla mevkii, pafta: G23-d-06-a-1-b ve G23-d-06-a-1-C, Ada:-, Parsel: 1360 nolu üzerinde Hükümet Konağı bulunan taşınmazın bir kısmının Kültürel Tesis Alanına ayrılarak imar planı değişikliğinin yapılmasına ;
09.05.2011

2011/41 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Kanlıtarla mevkii, Pafta: G23-d-06-a-1-C ve G23-d-06-a-1-d, Ada:-, Parsel:1781,453,456,959,458 nolu taşınmazların bulunduğu bölgedeki park alanının yine aynı bölgedeki 462 nolu parsel üzerine taşınarak imar plan değişikliğinin yapılmasına ;
09.05.2011

2011/40 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçe mezarlığının yerinin yetersiz kalması nedeni ile ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı imar komisyonunda çalışmaları devam eden mezarlık yerinin genişletilmesi veya yeni yer bulunması için komisyon çalışmalarının devamına  ;
09.05.2011

2011/39 NOLU KARAR - 2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2010 Yılı Kesin Hesabın Meclis’te
kabulüne,
09.05.2011

2011/38 NOLU KARAR - KÜLTÜR ŞENLİKLERİ
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve    4 cüsü düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine;
09.05.2011

2011/37 NOLU KARAR - TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz tarafından düzenlenen Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
09.05.2011

2011/36 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Altınova Belediye Meclisinin 11.10.2010 tarih ve 112 sayılı kararı ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ova Mevkii, pafta:G-23-d-01-d-4-c 109 no’lu ada üzerinde serbest nizam 2 kat olarak alınan kararın bitişik nizam ticaret alanı olarak 2 kat şeklinde değiştirilmesine ; 
11.04.2011

2011/35 NOLU KARAR - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Altınova Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih ve 16 sayılı kararı ile pafta: 17, ada:-, parsel: 763 no’lu taşınmaz üzerinde “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak yapılan ilave imar planının parselin alanının bu hizmeti vermeye yeterli olmaması nedeniyle B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak değiştirilerek yine aynı pafta, 796,797 ve 1848 no’lu imar planında sağlık tesis alanı gözüken taşınmazların üzerinde özürlülere yönelik “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak imar planı değişikliği yapılmasına ;
11.04.2011

2011/34 NOLU KARAR - TAHSİSİN KALDIRILMASI
Altınova Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 95 sayılı karar ile Hükümet Konağı yapılmak şartı ile Maliye Bakanlığı’na tahsis edilen, İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Pafta:8, Ada:-, Parsel:1360 nolu Belediyemize ait taşınmazın bulunduğu bölgede yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanması nedeni ile Hükümet Konağı yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’na yapılan Kamu yararına tahsisinin kaldırılmasına;
11.04.2011

2011/33 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Gebze-Orhangazi-İzmir     ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil ) otoyol projesi içinde yer alan İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklifinin incelenerek onaylanmasına  ; 
11.04.2011

2011/31 NOLU KARAR - GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNİN KIBRISA GÖNDERİLMESİ
İlçemizde bulunan Gazi ve şehit ailelerinin Kıbrıs’a gönderilmelerine ;
11.04.2011

2011/30 NOLU KARAR - ASKER AİLE YARDIMI
İlçemizde bulunan asker ailelerine asker aile yardımı yapılmamasına ;
11.04.2011

2011/29 NOLU KARAR - SU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Belediyemizce düzenlenen Su Taşımacılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması için komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına  ;
11.04.2011

2011/28 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemiz komisyon seçimleri yapılmış olup, kabulüne  ;
11.04.2011

2011/27 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
11.04.2011

2011/26 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORU
Belediyemiz tarafından hazırlanan faaliyet raporunun kabulüne ;
11.04.2011

2011/25 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçe mezarlığının yerinin yetersiz kalması nedeni ile ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı imar komisyonunda çalışmaları devam eden mezarlık yerinin genişletilmesi veya yeni yer bulunmasına ;
11.04.2011

2011/24 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
İlçemizdeki işyerlerinin ilaçlanması ile ilgili İşyerlerinde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Esasları Yönetmeliğinin kabulüne; 
07.03.2011

2011/23 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde ki parselin üzerine akaryakıt istasyonu kurulmasına ;
07.03.2011

2011/22 NOLU KARAR - OTOYOLUN İMAR PLANINA İŞLENMESİ
Belediye Meclisinin 10.01.2011 Tarih ve 2011/06 sayılı kararı ile Belediyemiz ve mücavir alanımızdaki Hersek, Çavuşçiftliği ve Havuzdere Köyleri sınırları içerisinden geçen Otoyol projesinin planlara işlenmiş vaziyette kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine 21.01.2011-21.02.2011 tarihleri arasında 30 gün askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;
07.03.2011

2011/21 NOLU KARAR - SAĞLIK KORUMA BANDI
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde B-11-12 nolu parseller üzerinde yapılan Tersane Tesisinin parsel sınırlarına sağlık koruma bandı konulmasına ;
07.03.2011

2011/20 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan mezarlığın ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı genişletilmesine ;
07.03.2011

2011/19 NOLU KARAR - ANONSLARIN DÜZENLENMESİ
Belediyemiz tarafından yapılan Anonslar düzenlenmiş olup, kabulüne ;
07.03.2011