Meclis Kararları

2012/13 NOLU KARAR - ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Bölgemizde Tersaneler ve Yan Sanayinin gelişmesi, Körfez geçiş Köprüsü ile mücavir alanımızdaki Hersek-Çavuşçiftliği ve Havuzdere Köyleri içerisinden geçen OTOYOL’un yapılacak olması nedeni ile mevcut planlara göre konut ihtiyacı karşılanamadığından ;

a-) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına yapılan itirazlarımıza istinaden taleplerimizin çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak başvurulmasına,

b-) Mevcut 1/25000 ölçekli planların iptali için Hukuki işlem yapılmasına,

c-) Bu konu hakkında ayrıntılı çalışmaların Komisyonda devam etmesine  ; 
09.01.2012

2012/12 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde  taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin kabulüne ;
09.01.2012

2012/11 NOLU KARAR - YER ALTI SUYU YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ
Altınova Belediyesi tarafından  07/06/2010 Tarih ve 2010/78 karar numarası ile çıkartılan Yer altı Suyunun Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin iptal edilmesine ve Su Taşıma İşinin Belediyemiz tarafından yapılmasına,
09.01.2012

2012/10 NOLU KARAR - PROTESTO
Fransa Devletinin Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili almış olduğu kararı Belediyemiz tarafından kınıyor, protesto ediyoruz ve tanımıyoruz;
09.01.2012

2012/09 NOLU KARAR - YÖNETMELİK HAZIRLANMASI
2011 Yılı Denetim Raporunun 32. maddesinde belirtilen, Altınova Belediyesince Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun yangın önleme ve söndürme yönergesinin hazırlanmasına ve kabulüne;
09.01.2012

2012/08 NOLU KARAR - AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI
2011 Yılı Denetim Raporunun 31. maddesinde belirtilen, Altınova Belediyesince Afet ve Acil Durum Yönetim Planının hazırlanmasına ve kabulüne,
09.01.2012

2012/07 NOLU KARAR - BÖLGE VE PLAN SINIFLANDIRILMASI
2011 Yılı Denetim Raporunun12. maddesinde belirtilen, Yangın Tehlikesine maruz bölgeler ve bina tehlike sınıflandırılmasının yapılmasına ve kabulüne;
09.01.2012

2012/06 NOLU KARAR - YÖNETMELİK DÜZENLENMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi gereğince, Belediyemizce arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışı ile ilgili yönetmelik hazırlanması hakkında komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
09.01.2012

2012/05 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Altınova Belediyesi Mezarlık Defin Yönetmeliği ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
09.01.2012

2012/04 NOLU KARAR - ARAÇ ALIMI
Belediyemiz tarafından 2. El 1 Adet Otobüs, 2. El 2 Adet Halk Tipi Otobüs ve Yeni 1 Adet Minibüs, 2. El Binek Tipi Hizmet Aracı ve 2. El Binek Tipi Kamyonet  araçlarının alınmasına ;
09.01.2012

2012/03 NOLU KARAR - İLKÖĞRETİM TESİS ALANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde OTOYOL’un istimlak alanında kalan Hersek Köyü Tüzel Kişiliği adına taşınmazın, yine aynı bölgede Hersek Köyü Tüzel Kişiliği’ne tahsisli taşenmaz üzerine taşınmasına  ;
03.01.2012

2012/02 NOLU KARAR - 2012 YILI MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2012 Yılı Ağustos ayı olarak belirlenmesine;
03.01.2012

2012/01 NOLU KARAR - 2012 YILI MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis toplantılarının 2012 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  yapılmasına;
03.01.2012

2011/111 NOLU KARAR - UEDAŞ İLE ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ
UEDAŞ ile Elektrik satış sözleşmesi yapılmasına ve bu hususta Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’ın yetkili kılınmasına,
12.12.2011

2011/110 NOLU KARAR - DENETİM GİDERLERİ
Yalova-Gölcük sahil bandı içme suyu isale hattı ( Altınova 1-2 Kavşağı ) deplasmanı ile ilgili olarak İller Bankası A.Ş.’nin proje ve denetim giderlerinin Belediyemiz hesabından İller Bankası A.Ş. tarafından kesilmesi ve kesilen bu bedelin de Karayolları Genel Müdürlüğünden ve/veya Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. nden tahsil edilmesi şartı ile yapılabilmesine ;
12.12.2011

2011/109 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği köyünde revizyon imar planı karara bağlanıncaya kadar halen mevcu olan imar planlarının geçerli olmasına,
12.12.2011

2011/108 NOLU KARAR - 2012 YILI GELİR TARİFESİ
Belediyemize ait 2012 Yılı Gelir Tarifelerinin olduğu gibi kabulüne,
12.12.2011

2011/107 NOLU KARAR - MEZARLIK DEFİN YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Mezarlık Defin Yönetmeliği ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
12.12.2011

2011/106 NOLU KARAR - DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne,
12.12.2011

2011/105 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde 2012 yılında çalıştırılmak üzere ihtiyacımız olan sözleşmeli personellerin çalıştırılmasına,
12.12.2011

2011/104 NOLU KARAR - GÖREVLENDİRME
Belediyemiz tarafından 2012 yılında inceleme yapılmak üzere dış ülkelere görevlendirme yapılmasına,
06.12.2011

2011/103 NOLU KARAR - BİRLİK ÜYELİĞİ
Türk Dünyası Belediyeler Birliği tüzüğü incelenerek Birlik üyeliğine kabulüne,
06.12.2011

2011/102 NOLU KARAR - 2012 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ
Belediyemize ait 2012 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin kabulüne,
06.12.2011

2011/101 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazların bulunduğu bölgede ticaret alanı bitişik nizam sınırlarının kabulüne, 
18.01.2011

2011/100 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın bulunduğu bölgede Belediyemizce yapılacak 18. madde uygulaması sonucunda parselin durumunun belirlenmesine  ;
18.01.2011

2011/99 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyündeki taşınmaz üzerinde yapılmak istenilen imar planı değişikliği ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının hazırlatılıp, Belediyemize iletilmesi sonrasında konunun değerlendirilmesine,
18.01.2011

2011/98 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz ile ilgili olarak görüşülen konuda, Çavuşçiftliği Köyünün tamamını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonları hazırlandığı için münferit plan değişiklikleri değerlendirilememektedir ve talebin revizyon imar planı kapsamında karara bağlanmasına, 
18.01.2011

2011/97 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmaz bulunduğu bölgedeki imar değişikliğinin yapılmasına,
18.01.2011

2011/96 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde ki ada da imar plan değişikliği yapılmasına,
18.01.2011

2011/95 NOLU KARAR - DEVİR
Belediyemize ait taşınmaz malın kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü adına devir için gerekli satış kararının kabulüne,
18.01.2011

2011/94 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz tarafından Servis Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına, ücretlerin belirlenmesine,
18.01.2011

2011/93 NOLU KARAR - 2012 YILI SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2012 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ayrılan ödeneğin kabulüne,
18.01.2011

2011/92 NOLU KARAR - 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Belediyemize ait 2012 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne,
18.01.2011

2011/91 NOLU KARAR - 2012 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ
2012 Yılı İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine,
18.01.2011

2011/90 NOLU KARAR - 2012 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ
2012 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilmesine,
18.01.2011