Meclis Kararları

2012/39 NOLU KARAR - İMAR PLANLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gebze- Orhangazi- İzmit ( İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil ) OTOYOL’un Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü D 130 Karayolu güneyinden geçişi nedeni ile hazırlanarak 13.02.2012 Tarih ve 19 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planlarına 22.02.2012-23.03.2012 tarihleri arasında 30 gün askı süresi içerisinde yapılan itirazların  değerlendirilmelerinin devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
06.04.2012

2012/38 NOLU KARAR - TAHSİS
Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük mevkiinde Belediyemize ait 1332 m2 büyüklüğündeki 1246 nolu parselin üzerine ticari amaca ayrılmamak şartı ile  cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Bakanlığı’na tahsisinin süresiz ve bedelsiz olarak yapılmasına;
06.04.2012

2012/37 NOLU KARAR - BELEDİYE HİSSESİNİN SATILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan parselin 148,86 ( 621/2400 ) m2 Belediye hissesinin rayiç bedel üzerinden satılmasına;
06.04.2012

2012/36 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
2011-2012 Yıllık Faaliyet Raporunun kabulüne;
06.04.2012

2012/35 NOLU KARAR - EKSPERTİZ RAPORU ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemizce İmar durumu ekspertiz raporu ücretinin 100,00.- ( Yüz ) TL olarak belirlenmesine ve kabulüne ;
06.04.2012

2012/34 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
06.04.2012

2012/33 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi gereğince; arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışı ile ilgili taslak mahiyetindeki yönetmelikteki eksikliklerin tamamlanması için İmar Komisyonunda çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
06.04.2012

2012/32 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde imar planında yarısı ticaret alanında gözüken Belediyemize ait parselin tamamının ticaret alanına alınmasına ve ayrık- ikiz nizam olarak imar planı değişikliği yapılmasına  ;
12.03.2012

2012/31 NOLU KARAR - HOLLANDA GEZİSİ
Belediyemiz tarafından Çiçek mezat ve Hal yeri araştırması için 2012 Yılı Nisan Ayı içerisinde Hollanda’ya görevli gönderilmelerine;
12.03.2012

2012/30 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz mücavir alanında kalan Çavuşçiftliği Köyü' nde bulunan Belediyemize ait park alanı gözüken parsellerin bulunduğu bölgedeki imar planında toptancı hal yeri olarak imar planı değişikliği yapılmasına ;
12.03.2012

2012/29 NOLU KARAR - TANKER İLE SU TAŞIMACILIĞI
Su kaynaklarımızın başkaları tarafından kullanılmamasına ve tersane bölgesine sağlıklı hizmet edilebilmesi için tankerlerle sanayi suyu taşıma işinin yapılmasına ve Belediyemiz tarafından verilen sanayi suyu taşıma izin belgelerinin iptal edilmesine ;
12.03.2012

2012/28 NOLU KARAR - TANKER İLE SU TAŞIMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
Tanker ile sanayi suyu  taşıma bedellerinin kabulüne ;
12.03.2012

2012/27 NOLU KARAR - KAMYON ALINMASI
Belediyemize 4 ( Dört ) Adet Tankerli Kamyon alınmasına  ;
12.03.2012

2012/26 NOLU KARAR - ÜCRET TARİFESİ
Belediyemize ait Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesinin kabulüne;
12.03.2012

2012/25 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi gereğince; arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışı ile ilgili taslak mahiyetindeki yönetmelikteki eksikliklerin tamamlanması için İmar Komisyonunda çalışmaların devamına ve tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
12.03.2012

2012/24 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz mezarlığının yerinin genişletilmesi veya yeni yer bulunması ile ilgili İmar Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İlçemiz, Hürriyet Mahallesi, Arapkuyusu Devlet Ormanının Ayazma Köy yoluna bakan kısmının  yeni mezarlık alanı olarak uygunluğuna  ;
12.03.2012

2012/23 NOLU KARAR - NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemize ait Norm Kadro değişikliklerinin kabulüne ;
06.03.2012

2012/22 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın imar planı içerisine alınması talebinin tarım alanında gözüken parselin bulunduğu bölgenin ilgili kurumlardan görüş alınmak suretiyle ilave imar planı yapılması gerektiğinden talebin reddine ;
13.02.2012

2012/21 NOLU KARAR - İMAR PLANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın bulunduğu bölgede 07.03.2011 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazın başka parselleri de etkilediğinden dolayı ancak bu bölgede yapılacak olan 18. Madde uygulaması sonucunda çözümleneceğini bu nedenle itirazın reddine;
13.02.2012

2012/20 NOLU KARAR - İMAR PLANINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın üzerinden geçen enerji nakil hattı ( E.N.H) nedeniyle parselin üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu’nun verdiği kriterlere uygun olarak yaklaşma mesafelerine uygun bina yapılabileceğinden ve yeşil alan olarak ayrılan kısmın bina yapılacak alanı etkilememesi nedeniyle itirazının reddine;
13.02.2012

2012/19 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gebze-Orhangazi- İzmit ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları Dahil ) Otoyolunun Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü D 130 Karayolu Güneyinden geçişi nedeni ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planının kabulüne  ;
13.02.2012

2012/18 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHRE ZİYARET
Belediyemiz tarafından kardeş şehirlerimizi Kültürel ve Sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi amaçlı İlçemiz halkının Bosna Hersek’e gönderilmelerine ;
13.02.2012

2012/17 NOLU KARAR - YER TESPİTİ
Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapımı için Spor Tesisi yer tespiti  için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına ;
13.02.2012

2012/16 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesi gereğince; arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi , kiralanması ve satışı ile ilgili yönetmeliğin hazırlanması  için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına ;
13.02.2012

2012/15 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
İlçemiz mezarlığının sınırlarının genişletilmesi veya başka yer aranması ile ilgili konu için komisyon çalışmalarının devamına ve tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına ;
13.02.2012

2012/14 NOLU KARAR - ARAÇ HİBE KABÜLÜ
İGDAŞ’tan hibe olarak Binek tipi Kamyonetin talep edilmesine ve talep edilen kamyonetin hibe olarak kabulüne;
09.01.2012

2012/13 NOLU KARAR - ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Bölgemizde Tersaneler ve Yan Sanayinin gelişmesi, Körfez geçiş Köprüsü ile mücavir alanımızdaki Hersek-Çavuşçiftliği ve Havuzdere Köyleri içerisinden geçen OTOYOL’un yapılacak olması nedeni ile mevcut planlara göre konut ihtiyacı karşılanamadığından ;

a-) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına yapılan itirazlarımıza istinaden taleplerimizin çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak başvurulmasına,

b-) Mevcut 1/25000 ölçekli planların iptali için Hukuki işlem yapılmasına,

c-) Bu konu hakkında ayrıntılı çalışmaların Komisyonda devam etmesine  ; 
09.01.2012

2012/12 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde  taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin kabulüne ;
09.01.2012

2012/11 NOLU KARAR - YER ALTI SUYU YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ
Altınova Belediyesi tarafından  07/06/2010 Tarih ve 2010/78 karar numarası ile çıkartılan Yer altı Suyunun Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin iptal edilmesine ve Su Taşıma İşinin Belediyemiz tarafından yapılmasına,
09.01.2012

2012/10 NOLU KARAR - PROTESTO
Fransa Devletinin Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili almış olduğu kararı Belediyemiz tarafından kınıyor, protesto ediyoruz ve tanımıyoruz;
09.01.2012

2012/09 NOLU KARAR - YÖNETMELİK HAZIRLANMASI
2011 Yılı Denetim Raporunun 32. maddesinde belirtilen, Altınova Belediyesince Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygun yangın önleme ve söndürme yönergesinin hazırlanmasına ve kabulüne;
09.01.2012

2012/08 NOLU KARAR - AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM PLANI
2011 Yılı Denetim Raporunun 31. maddesinde belirtilen, Altınova Belediyesince Afet ve Acil Durum Yönetim Planının hazırlanmasına ve kabulüne,
09.01.2012

2012/07 NOLU KARAR - BÖLGE VE PLAN SINIFLANDIRILMASI
2011 Yılı Denetim Raporunun12. maddesinde belirtilen, Yangın Tehlikesine maruz bölgeler ve bina tehlike sınıflandırılmasının yapılmasına ve kabulüne;
09.01.2012

2012/06 NOLU KARAR - YÖNETMELİK DÜZENLENMESİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. maddesi gereğince, Belediyemizce arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralanması ve satışı ile ilgili yönetmelik hazırlanması hakkında komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
09.01.2012

2012/05 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Altınova Belediyesi Mezarlık Defin Yönetmeliği ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
09.01.2012