İhale DuyurularıTarih :

Kapalı Pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,96 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN KİRALANMASI İŞİ
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,96 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN KİRALANMASI İŞİ

 

1.İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE  36,92 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN yeri kiraya verilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

2.İhale 06.12.2017 tarihinde saat 14:30’de Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.Kiraya verilecek kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,92 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN yerinin 10(on) yıllık muhammen bedeli 150.000,00 TL (YÜZELLİ BİN TL) olup %3 (YüzdeÜç) geçici teminatı en az 4.500,00- TL (DÖRTBİNBEŞYÜZ TL) ‘dir.

4.İhaleyi kazanan istekli ile kira sözleşmesine kadar ihale bedeli üzerinden hesap edilerek kira bedelinin %6 (yüzdealtı) sı kadar kesin teminatı Belediye Veznesine yatırarak sözleşme sırasında makbuzunu idareye sunması gerekmektedir.

5. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ilk taksit peşin kalan kısmı 6 (altı )  eşit taksitler ile ödenecektir.

6.İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin ihale tarihi ve saatinden önce idareye sunulması gerekmektedir.

7. Borcu bitmeyen kiracının devir hakkı bulunmamaktadır.

7.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)      İkamet belgesi (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

 

 

7.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

 

7.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

7.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

  1. Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

9.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

 İhale Tarihi : 06/12/2017 SAAT: 14.30
Durumu : BİTTİ
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib