İhale DuyurularıTarih :

Kapalı Pazarda 1 nolu 23,04 m2 Kapalı ve 23,04 m2 açık Alanı , 2 nolu 23,04 m2 Kapalı ve 23,04 m2 ve Açık Alanı, 3 nolu 23,04 m2 Kapalı ve 23,04 m2 Açık Alanı Olan Balık Satış ve Pişirme Yeri Yerinin KİRALANMASI İŞİ
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 1 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı , 2 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 ve açık alanı, 3 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı  olan balık satış ve pişirme yeri yerinin KİRALANMASI İŞİ

 

1.İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 1 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı, 2 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 ve açık alanı, 3 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerinin kiraya verilecektir.

2.İhale 29.11.2017 tarihinde Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

SAAT : 1 NOLU 10:45         2 NOLU 10:50           3 NOLU 11:00

3.Kiraya verilecek kapalı Pazar yerinde 1 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerini 10 (on) yıllık muhammen bedeli 100.000,00 TL (yüz  bin TL) olup, geçici teminatın miktarı en az 3.000,00 TL (üçbin TL) olacaktır. 2 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerini 10 (on) yıllık muhammen bedeli 80.000,00 TL (seksenbin TL) olup, geçici teminatın miktarı en az 2.400,00 TL (ikibindörtyüz TL) olacaktır . 3 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerini 10 (on) yıllık muhammen bedeli 100.000,00 TL (yüz  bin TL) olup, geçici teminatın miktarı en az 3.000,00 TL (üçbin TL) olacaktır. İstekli bir den fazla balık satış ve pişirme yerine teklif verebilir. Teklif vereceği her bir yer için geçici teminat yatırmak zorundadır. Geçici teminatın açıklamasında projede yer alan alan kodunun yazması gerekmektedir. Aksi bir durumda ihaleye teklif veremez ve teminatı geçersiz sayılır

4.İhaleyi kazanan istekli ile kira sözleşmesine kadar ihale bedeli üzerinden hesap edilerek kira bedelinin %6 (yüzdealtı) sı kadar kesin teminatı Belediye Veznesine yatırarak sözleşme sırasında makbuzunu idareye sunması gerekmektedir.

5. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte teklif edilen bedelin ilk taksiti peşin  kalan kısmı 6 (altı) aylık dönemlerde eşit taksitler ile ödenecektir.

6.İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin ihale tarihi ve saatinden önce idareye sunulması gerekmektedir.

7. Borcu bulunan kiracının devir hakkı bulunmamaktadır.

8.İşgaliye alınmayacaktır.

 

7.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)     İkamet belgesi (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

f)       Altınova belediye sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde balıkçılık yaptığına dair belge (Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden alınacaktır.)

 

7.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

d)     Altınova belediye sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde balıkçılık yaptığına dair belge (Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden alınacaktır.)

 

7.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

7.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

  1. Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

9.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

10.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

 İhale Tarihi : 29/11/2017
Durumu : BİTTİ
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib