İhale DuyurularıTarih :

2018 YILI AKARYAKIT ALIMI

                                                                                  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ALTINOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/596095

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 ALTINOVA/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2264612940 - 2264612942

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinova@altinova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018 YILI İÇERİSİNDE 200.000 LT MOTORİN (EURO DİZEL), 10.000 LT KURŞUNSUZ BENSİZ (95 OKTAN) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşmeye mütakip 01.01.2018 tarihinde işe başlanır ve 31.12.2018 tarihinde iş biter. Belediyemizin depolama imkanı olmadığı için belediye ilçe sınırları dahilinde belediye binasına en fazla 4 km uzaklıkta olması kaydıyla yüklenicinin Altınova ilçesinde kendisine ait veya anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonundan Belediye araçlarına 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında günlük yakıt pompasından araç deposuna teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye mütakip 01.01.2018 tarihinde işe başlanır ve 31.12.2018 tarihinde iş biter. Belediyemizin depolama imkanı olmadığı için belediye ilçe sınırları dahilinde belediye binasına en fazla 4 km uzaklıkta olması kaydıyla yüklenicinin Altınova ilçesinde kendisine ait veya anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonundan Belediye araçlarına 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında günlük yakıt pompasından araç deposuna teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BUL. NO:24/A ALTINOVA / YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:  İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış;
a)Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı.

b)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi, (Bayilik Lisansı)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve özel sektörde yapılan akaryakıt satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ALTINOVA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALTINOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale Tarihi : 18/12/2017 SAAT:11.00
Durumu : AÇIK İHALE
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib